Uw slimme digitale kluis

Disclaimer & Privacy SOS Personal Service


Algemeen

Gebruik van deze site van SOS Personal Service en de daarmee verbonden sites van SOS Personal Service is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van SOS Personal Service.

Aansprakelijkheid

SOS Personal Service streeft er naar om de informatie op haar website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. SOS Personal Service en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

SOS Personal Service en/of haar toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de SOS Personal Service website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

SOS Personal Service is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien SOS Personal Service gewaarschuwd werd voor zulke schade.

SOS Personal Service en haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze website en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiƫle compensatie.

Privacybeleid

SOS Personal Service vindt uw privacy heel belangrijk en gaat daarom zorgvuldig, vertrouwelijk en veilig om met uw persoonsgegevens. Hieronder geven we aan hoe wij omgaan met de gegevens die u registreert bij SOS Personal Service.

 • Gebruik van gegevens
  Op dit moment slaan wij gegevens op die bij het aanmaken van een account worden vastgelegd. Daarnaast slaan wij de gegevens die u invoert in uw digitale dossier. Naast genoemde persoonlijke gegevens leggen we statistische gegevens vast ter attentie van het gebruik van www.sospersonalservice.nl, onafhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van een account. Statistische gegevens betreffen bijvoorbeeld het klikgedrag op de website. Deze gegevens zijn nimmer te koppelen aan persoonsgegevens.

  SOS Personal Service kan u als gebruiker gericht benaderen met informatie en/of aanbiedingen gerelateerd aan het gebruik van SOS Personal Service. Deze communicatie kan plaatsvinden via post, e-mail, (mobiele) telefoon of de website(s).

 • Opslag van gegevens
  De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de database van SOS Personal Service. Deze database is streng beveiligd. Data overdracht tussen de website, de inlogomgeving en de database vindt versleuteld plaats. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden waar u geen relatie mee heeft. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

 • Gegevens aanvullen, bijwerken en verwijderen
  U kunt zelf uw account aanmaken en beheren. U bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van deze gegevens. Zonder ingevuld digitaal dossier kunnen wij u niet helpen in geval van nood.

 • E-mail
  Mailberichten verstuurd door SOS Personal Service zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. SOS Personal Service sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.